Desatero Vratislava z Mitrovic
Zpět na titulní stránku
"Stará paměť"
(Poddanské desatero Jana Vojtěcha Vratislava z Mitrovic)
  1. Platy a vejrunky tu kdež náleží odvozovati a jich na gruntech nezdržovati.

  2. Od gruntů nic neprodávati a nižádným způsobem nezadávati pod uvarováním trestání a vyměření pokuty jedné prostice soli.

  3. Cháska mladá, děti a pohůnci na pastvách, jakož i hospodářové hry všelijaké, totiž v kostky, karty a kuželky provozují, čímž Pána Boha Všemohoucího těžce urážejí. To se dokonale zapovídá a kdo by se toho dopustil, žádného nešanujíc a nešetříc, kdokoliv kdo takové hry uhlídá prováděti proti zápovědi a on toho nepřetrhl nebo rychtáři neoznámil, aby to zastavil, ten budiž uvržený tejden seděti a za pokutu strych ovsa povinen odvésti bude.

  4. Zapovídá se rukojemství za lidi cizopanské, za žádného nic neslibovati a jestliže kdo slíbil, ve 4 nedělích pořád zběhlých se z toho vytrhnouti pod propadením prostice soli, neboť skrze taková rukojemství hadruňky a obstavuňky a zameškávání živností pochází.

  5. Pána Boha se báti a jeho za požehnání božské žádati.
  6. Do chrámu Páně v neděli s manželkami, dítkami a čeládkou na mši sv. se staviti.
  7. Vrchnosti ve věrnosti a poddanosti sloužiti a v tom neustále zůstávati.
  8. Rychtáře a konšele poddaným vystavené ve vší úctě a poctivosti míti.
  9. Sami pak mezi sebou sousedsky a v lásce křesťanské zůstávati.
  10. Roboty, panské platy a berně náležitě odváděti a vykonávati.
Zpět Špejchar
Špejchar

webmaster:  Ing. Alena Chaloupková,   umístěno na portálu Města a obce online