Zpět na titulní stránku
Na začátku dějin

Od 5. století před n. l. bylo území kolem Rakovic osídleno lidem keltským, který na dnešním vrchu Hrad vybudoval výšinné hradiště, opevněné kamennými valy, jejichž zbytky jsou dodnes patrné. Keltské osídlení kraje trvalo až do 1. století před n. l.

Objevená sídliště lidu slovanského pocházejí většinou z 9. století našeho letopočtu . Slovanský kmen, usazený v povodí říček Lomnice a Skalice, měl velké ochranné hradiště na návrší mezi Počáply a Stražištěm, nazývané Bozeň. Toto původně útočištné hradiště se v době, kdy se začal organizovat český stát, stalo správním střediskem župy Bozeňské. Primitivní správní soustava trvala až do poloviny 13. století, kdy po vybudování Zvíkova a královského města Písku byla nahrazena správou krajskou.

Název osady Rakovice, které nejsou v Čechách jediné, byl odvozen, podobně jako všechny názvy osad s koncovkou - ice, z osobního jména zakladatele osady. Jím byl v případě Rakovic zřejmě vladyka Rak. Lidé, příslušníci rodu Rakova, byli nazýváni Rakovici a jejich osada podle nich Rakovice.

První historická zpráva o Rakovicích pochází již z roku 1045. Toho roku český kníže Břetislav I. daroval spolu s dalšími vesnicemi nejstaršímu českému klášteru v Břevnově u Prahy. V době blíže neznámé se Rakovice staly součástí zboží a panství pražského biskupství. Správním střediskem biskupského panství byla Příbram. Z období několika století, tj. od roku 1045 až do poloviny 13. století se o Rakovicích a okolním kraji nezachovaly žádné konkrétní zprávy. Pro kraj je to období historického temna. Je to doba, kdy ještě doznívalo uctívání starých slovanských bůžků, stále více zatlačované pronikajícím křesťanstvím šířeným ze vznikajících kostelů, doba postupného vydělování obyvatelstva do třídy svobodné šlechty a podaného lidu.


Častější a konkrétní historické zprávy o Rakovicích, často udivující svými podrobnostmi, se objevují od poloviny 14. století. Prvá zpráva z roku 1356 dokládá existenci fary a kostela v Rakovicích, které již v této době vynikaly nad jiné okolní vsi neobvykle vysokým počtem obyvatel. (Kostel i fara v Rakovicích zanikly v období husitských válek). V polovině 14. století patřila celá ves Rakovice bezpečně k arcibiskupskému panství příbramskému.

Podle zachovaného berního rejstříku z roku 1379 a urbáře z roku 1390 patřily k příbramskému arcibiskupskému panství město Příbram, městečko Chrást u Březnice a dalších 47 vesnic na Příbramsku, Březnicku, Mirovicku a Písecku. Největší z vesnic byly právě Rakovice, kde roku 1379 bylo již 82 osedlých. Obyvatelstvo se zabývalo především zemědělstvím.

Titulní strana
První seznámení

Na začátku dějin
Držitelé Rakovic do r. 1714
  Desatero Vratislava z Mitrovic

Držitelé Rakovic 1714 - 1848
  Války a pověsti
Historie 1848 - 1945
  Fotografie z roku 1945
Informace pro turisty

webmaster:  Ing. Alena Chaloupková,   umístěno na portálu Města a obce online